Reila - Enemmän kuin odotat

Tietosuojaseloste

Yleistä

Tämä tietosuojaseloste antaa EU:n tietosuoja-asetuksen (”Tietosuoja-asetus”) edellyttämiä tietoja rekisteröidylle.

 1. Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot

  Rekisterinpitäjänä toimii Reila Palvelut Oy (jäljempänä Reila tai rekisterinpitäjä) tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

  Reila Palvelut Oy
  PL 75
  00088 S-ryhmä

  p. 010 768 1005
  info.reila@reila.fi
 2. Tietosuojaperiaatteet

  Toimimme Reila Palvelut Oy:ssä S-ryhmän tietosuojaperiaatteiden mukaisesti. Henkilötietojesi huolellinen ja lainmukainen käsittely on meille tärkeää. S-ryhmässä tietosuojaperiaatteet ohjaavat kaikkea henkilötiedon käsittelyä. Periaatteiden tarkoituksena on varmistaa tietosuojaa koskevan lainsäädännön noudattaminen kaikessa henkilötietojen käsittelyssä. Tietosuojaperiaatteiden toteuttamisella mahdollistamme uusien ja parempien palveluiden tuottamisen S-ryhmän asiakasomistajille ja muille asiakkaille. Tietosuojaperiaatteilla myös tuemme S-ryhmän liiketoimintojen tarpeita, tuloksellisuutta ja jatkuvuutta.

  Harkitut, selkeät ja yhteiset toimintatavat ovat edellytys sille, että voit luottaa S-ryhmään henkilötietojen käsittelijänä.

  Sitoudumme S-ryhmässä seuraavaan:

  – Käsittelemme henkilötietoja vastuullisesti ja ainoastaan ennalta määriteltyihin tarkoituksiin. Kerromme etukäteen mihin käytämme henkilötietojasi. Edellytämme yhteistyökumppaniemme noudattavan samoja vaatimuksia kuin me.

  – Huolehdimme S-ryhmän asiakasomistajien, muiden asiakkaiden ja henkilökunnan henkilötietojen käsittelyyn liittyvien oikeuksien toteutumisesta asiamukaisesti.

  – Huomioimme kaikessa liiketoiminnassa ja kehityksessä tietosuojalainsäädännön asettamat velvoitteet.

  – Suoritamme tietosuojaan liittyviä riski- ja vaikutustenarviointeja jatkuvasti ja varaudumme ennalta suojaamaan tietojasi tietovuodoilta.

  – Perehdytämme ja koulutamme jokaisen henkilötietoja käsittelevän työntekijän työtehtäviensä mukaisesti. Tavoitteemme on, että jokainen henkilötietoja käsittelevä on tietoinen tietosuojaa koskevista vaatimuksista ja ohjeistuksista ja osaa toimia niiden mukaisesti. Tietosuojaperiaatteiden mukaisista asioista viestitään aktiivisesti sinulle ja S-ryhmän sisällä.
 3. Henkilötietojen käsittely

  Millaisia henkilötietoja keräämme sinusta?

  S-ryhmän henkilörekistereissä käsitellään henkilötietoja asiakkaista, henkilöstöstä ja liikekumppaneista. Kussakin henkilörekisterissä käsiteltävät tiedot perustuvat ko. rekisterin tietojen käyttötarkoituksiin. Käsittelemme henkilörekistereissä vain käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja

  Mihin tarkoituksiin käytämme henkilötietojasi?

  Käytämme S-ryhmän henkilörekistereiden tietoja kunkin rekisterin ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin. Tällaisia käyttötarkoituksia voivat rekisteristä riippuen olla esimerkiksi asiakassuhteen tai työsuhteen hoitamiseen liittyvät toimet.

  Mistä saamme henkilötietojasi?

  S-ryhmän ja Reilan henkilörekisterissä olevat henkilötietosi ovat pääosin sinun itsesi antamia esim. liittyessäsi asiakasomistajaksi, hakiessasi työpaikkaa, solmiessasi työsopimuksen tai muun sopimuksen jonkun S-ryhmän rekisterinpitäjän kanssa ja myöhemmin esimerkiksi asiakas- tai työsuhteesi aikana.


  Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet

  S-ryhmän henkilörekistereiden henkilötietojen käsittelyllä on useita oikeusperusteita, kuten laki, sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.

  Kuka käsittelee henkilötietojasi?

  Henkilötietojasi käsittelevät ainoastaan sellaiset S-ryhmän ja palveluntarjoajiemme työntekijät, joiden työtehtäviin se kuuluu. Käsitelemme henkilötietoasi aina huolellisesti ja noudatamme hyvää tietojenkäsittelytapaa.

  Lisätietoa S-ryhmän tietosuojaperiaatteista löydät osoitteesta
  https://s-ryhma.fi/tietosuoja.
 4. Tietosuojakäytäntömme / asiakkaat

  Millaisia tietoja keräämme ja miten?

  Keräämme asiakas- ja mahdollisen sopimussuhteen täyttämiseen ja ylläpitämiseen liittyviä tietoja, kuten mm. nimi, yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite), laskutus- ja maksutiedot, tilaustiedot jne.

  Voit antaa meille tietoja olemalla meihin yhteydessä puhelimitse, sähköpostitse tai muulla tavoin. Voit antaa tietoja meille myös täyttämällä verkkosivuillamme osoitteessa www.reila.fi olevia lomakkeita. Pyydämme sinua antamaan vain tietoja, jotka ovat tarpeen palvelujemme käyttämiseksi.

  Miksi keräämme näitä tietoja?

  Keräämme näitä tietoja voidaksemme tarjota sinulle tai edustamallesi yritykselle palvelujamme, kehittää toimintaamme sekä mahdollisen toimeksiantosopimuksen täytäntöön panemiseksi.

  Tietojen käsittelyn oikeusperusteet

  Tietojen käsittely on tarpeen sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai tätä ennen tarpeellisten toimenpiteiden suorittamiseksi. Tietojen käsittely on tarpeen lakisääteisen velvoitteemme noudattamiseksi. Tietojen käsittely on tarpeen niiden laillisten etujen kannalta, joita edistämme antamalla sinulle palveluihimme liittyviä tarjouksia ja ehdotuksia ennen sopimuksen solmimista, mikäli tällaiset edut eivät ole ristiriidassa niiden omien etujesi tai perusoikeuksiesi tai -vapauksiesi kanssa, jotka edellyttävät tietojesi suojaamista.

  Kenelle voimme luovuttaa tietoja?

  Saatamme luovuttaa tietoja valittujen liikekumppaneiden, toimittajien ja alihankkijoiden kanssa, jotta voimme tarjota palvelujamme asiakkaillemme. Mikäli sopimuksen solmiminen sinun tai edustamasi yrityksen kanssa edellyttää luottotietojesi selvittämistä, luovutamme tietosi valitsemillemme luottotietoyrityksille.

  Saatamme luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille myös, mikäli meiltä edellytetään tietojesi luovuttamista tai jakamista lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai käyttöehtojemme tai muiden sopimustemme täytäntöön panemiseksi tai oikeuksiemme, omaisuutemme, turvallisuutemme, asiakkaittemme tai muiden tahojen suojelemiseksi.

  Miten pitkään säilytämme tietoja?

  Tietojesi säilytysaika riippuu tietojen lajista ja niiden käyttötarkoituksesta. Emme säilytä tietojasi tarvetta tai sallittua aikaa pitempään.

  Siirretäänkö tietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle?

  Emme siirrä mitään asiakkaiden / kolmansien osapuolien tietoja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
 5. Tietosuojakäytäntömme / turvallisuusvalvonta

  Millaisia tietoja keräämme ja miten?

  Keräämme valvovamme kohteen osalta mm kameravalvonnan tietoja (esim videotallenne), avain- tai kuluvalvontatunnisteen tietoja. Näihin saattaa sisältyä tietoja asiakkaista sekä yhteistyö- ja sopimuskumppaneiden henkilöstöstä, kuvatallennetiedostoja, henkilön perus- ja yhteystiedot, avain- ja kulunhallintatapahtumia, teknisten valvontajärjestelmien käyttö- ja kytkentä- ja lokitietoja.

  Kameravalvontajärjestelmään kytkettyjen kameroiden valvomalta alueelta muodostuu kuva-aineistoja. Valvottava alue on merkitty asianmukaisin merkinnöin, kuten ”Tallentava kameravalvonta”.

  Miksi keräämme näitä tietoja?

  Tietojen käsittelyn tarkoituksena on

  – asiointitilanteen ja henkilöstön turvallisuuden toteuttaminen,
  – rikosten ennalta estäminen ja selvittäminen tarvittavien oikeusvaateiden esittämiseksi sekä
  – osapuolten oikeussuojan takaaminen
  – asiattomien henkilöiden pääsyn estäminen rekisterinpitäjän tietojen ja omaisuuden suoja toteutetaan kameravalvonnan reaaliaikaisen seurannan tai tallenteiden ja muun turvallisuustekniikan käyttö- tai lokitietojen tarkastelun kautta. Kulunvalvonta-, avainhallinta- ja rikosilmoitusjärjestelmän lokitietoja käyttäen voidaan jälkikäteen selvittää järjestelmää käyttävien henkilöiden liikkumista tai hälytyksen aiheuttaja.

  Vartioimisliike voi toimeksiantosopimukseen perustuen suorittaa aktiivista tai jälkikäteen tallenteiden tarkastelun kautta tapahtuvaa kameravalvontaa paikallisesti kohteessa tai keskitetysti etävalvontana hälytys- tai muusta palvelukeskuksesta. Vartioimisliike voi suorittaa myös kulunvalvonnan ja rikosilmoitinjärjestelmän tarkastelua.

  Turvaurakointiliike voi tarvittaessa avustaa teknisessä toteutuksessa ja ylläpidossa.

  Tietojen käsittelyn oikeusperusteet

  Henkilötiedon käsittelyn perusteena on Art 6.1 f) Rekisterinpitäjän oikeutettu etu

  Teknisellä turvallisuusvalvonnalla varmistamme turvallisen asiointi- ja työskentely-ympäristön. Tuotamme asiakasomistajillemme parempia etuja ja palveluita hävikin ja varkauksien ennaltaehkäisemisen ja vähentämisen myötä. Kameravalvonnan avulla korjaamme virheitä ja varmistamme oikeusturvan toteutumisen. Saatamme tallentaa ja käyttää keräämämme aineistoa oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi ja puolustamiseksi.

  Kenelle voimme luovuttaa tietoja?

  Henkilötietoja käsitellään tässä selosteessa määriteltyihin tarkoituksiin sähköisissä järjestelmissä ja palveluissa. Käytämme sisäisiä ja ulkoisia palvelukumppaneita vartiointi-, järjestelmä- ja tukipalveluiden tuottamisessa. Henkilötietoja voidaan siirtää käytössä oleville palvelukumppaneille siltä osin kun nämä osallistuvat toimenpiteiden toteuttamiseen saadun toimeksiannon puitteissa.

  Henkilötietoja käsitellään vartioimisliikkeen, järjestelmätoimittajien, huolto- ja ylläpitäjien sekä SOK IT palveluiden toimesta Suomessa ja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen sisällä. Henkilötietoja luovutetaan S-ryhmän vakuutusyhtiölle tapauksen selvittämiseksi ja oikeusturvan toteutumiseksi, niissä tilanteissa kun S-ryhmälle on esitetty korvausvaade. Henkilötietoja luovutetaan S-ryhmän muille ulkoisen teknisen turvallisuusvalvonnan rekisterinpitäjille. Huolehdimme kumppaneidemme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

  Luovutamme tietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaisten tietopyyntöihin vastattaessa.

  Miten pitkään säilytämme tietoja?

  Kameratallenteen tietoja säilytetään toimipaikka- tai kamerakohtaisesti määritellyn käsittelyajan enintään 6 kuukautta. Erityisen syyn vuoksi, esimerkiksi vireillä tai tutkinnassa olevan rikostapauksen johdosta, tallenteita voidaan säilyttää oikeusvaateen puolustamiseksi oikeusprosessin edellyttämän ajan 2-10 vuotta. Kameratallenne hävitetään oikeusprosessin päättymisen jälkeen.

  Siirretäänkö tietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle?

  Emme siirrä mitään asiakkaiden / kolmansien osapuolien tietoja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
 6. Tietosuojakäytäntömme / työnhakijat

  Millaisia tietoja keräämme ja miten?

  Meille antamiisi tietoihin voi kuulua mm. nimi, yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite), syntymäaika, cv, kansalaisuus, sukupuoli, tiedot koulutuksesta, tiedot työkokemuksesta, koulutus- ja osaamistiedot, voimassa olevat luvat, ajokortti, kielitaito, mahdolliset suosittelijat yhteystietoineen, valokuva, muut työhakemuksessa antamasi tiedot sekä työnhakuprosessiin liittyvät tiedot jne. Voit antaa meille tietoja olemalla meihin yhteydessä puhelimitse, sähköpostitse tai muulla tavoin. Voit antaa tietoja meille myös rekrytointijärjestelmämme kautta, täyttämällä verkkosivuillamme osoitteessa www.reila.fi olevia lomakkeita tai hakemalla muuta kautta Reilaan töihin. Pyydämme sinua antamaan vain niin paljon tietoja, kuin on rekrytoinnin kannalta tarpeen.

  Miksi keräämme näitä tietoja?

  Keräämme näitä tietoja voidaksemme rekrytoida henkilökuntaa. Käytämme näitä tietoja arvioidaksemme työnhakijoiden soveltuvuutta tarjolla oleviin tehtäviin, ottaaksemme yhteyttä rekrytointiprosessiin liittyen ja varmistaaksemme sujuvan rekrytointiprosessin. Työnhakija voi luoda itselleen työnhakijaprofiilin rekrytointijärjestelmässä.

  Tietojen käsittelyn oikeusperusteet

  Tietojen käsittely on tarpeen rekrytointiprosessin hallinnoimiseksi sekä työnhaun ja rekrytoinnin helpottamiseksi. Tietojen käsittely on tarpeen myös mahdollisesti tekemämme työsopimuksen täytäntöön panemiseksi tai tätä ennen sovittujen toimenpiteiden (esimerkiksi haastattelu tai alaan liittyvä koulutus) toteuttamiseksi. Tietojen käsittelyllä noudatamme lakisääteisiä velvoitteitamme.

  Rekisteröidyn suostumus

  Käyttäjät antavat suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn, kun sen tarkoituksena on edesauttaa rekisterinpitäjän rekrytointiprosessia. Käyttäjät hyväksyvät, että henkilötietoja kerätään ja käsitellään, kun käyttäjät antavat henkilötietojaan rekrytointia varten joko itse tai käyttämällä kolmatta osapuolta, kuten Facebookia tai LinkedIniä, ja hyväksyvät myös, että rekisterinpitäjä saattaa käyttää ulkoisia tiedonhakumenetelmiä tietojen täydentämiseen.

  Kenelle voimme luovuttaa tietoja?

  Saatamme jakaa tietosi valittujen yhteistyökumppaneiden kanssa, jotta voimme tarjota toimivan rekrytointiprosessin. Näihin yhteistyökumppaneihin voivat kuulua esimerkiksi rekrytointipalvelumme ylläpidosta vastaava yritys tai henkilöarviointeja suorittava yritys. Mikäli työsopimuksen solmiminen edellyttää turvallisuusselvitystä ja/tai henkilöluottotietojesi selvittämistä, luovutamme tietoja viranomaisille sekä valitsemillemme luottotietoyrityksille.

  Luovutamme tietoja, mikäli meiltä edellytetään tietojen luovuttamista tai jakamista lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai käyttöehtojemme tai muiden sopimustemme täytäntöön panemiseksi tai oikeuksiemme, omaisuutemme, turvallisuutemme, asiakkaittemme tai muiden tahojen suojelemiseksi.

  Saatamme luovuttaa tietojasi myös valikoiduille kolmansille osapuolille, kuten työnteon edellytyksenä olevaa koulutusta järjestäville oppilaitoksille.

  Miten pitkään säilytämme tietoja?

  Tietojesi säilytysaika riippuu tietojen lajista ja niiden käyttötarkoituksesta. Emme säilytä tietojasi tarvetta tai sallittua aikaa pitempään. Pääsääntöisesti säilytämme työhakemuksia 1,5 vuotta niiden saapumisesta.

  Siirretäänkö tietojasi Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle?

  Emme siirrä mitään työnhakijoiden tietoja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
 7. Tietosuojakäytäntömme / työntekijät

  Tämä käytäntö koskee Reila Palvelut Oy:ssä työskenteleviä. Työntekijä sitoutuu noudattamaan S-ryhmän tietosuojakäytäntöä käsitellessäsi henkilötietoja työsuhteen aikana. Nämä henkilötiedot voivat liittyä esimerkiksi työntekijöihin, asiakkaisiin, palvelujen käyttäjiin, tavaran- tai palveluntoimittajiin jne.

  Millaisia tietoja keräämme ja miten?

  Käsittelemme työsuhteen aikana ja sen päätyttyä ainakin seuraavanlaisia henkilötietoja: Nimi, henkilönumero, henkilötunnus, kansalaisuus, yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite), lähiomainen, työ-/oleskelulupa, työvuorotiedot, työajanseurantatiedot, kameravalvontajärjestelmään tallentuvat tiedot, työtehtävät, syntymäaika, sukupuoli, kuva, työsuhteen tiedot, työsuhteen päättymisen syy, työtehtävät, palkka-, päiväraha-, loma- ja eläketiedot, pankkiyhteystiedot, työkokemus, työtapaturmiin liittyvät tiedot, sairauslomat ja muut poissaolot, palkan maksamiseksi tarpeelliset verotustiedot, lupatiedot, ajokortti, esimies, tehtävän vaativuusluokka, raportti- ja tapahtumailmoitustiedot sekä muut työsuhteen aikana eri asiayhteyksissä syntyvät tiedot.

  Miksi keräämme näitä tietoja?

  Keräämme henkilötietojasi juridisia, henkilöstöhallinnollisia ja työnjohdollisia tarkoituksia varten sekä voidaksemme täyttää lakisääteiset velvoitteemme työnantajana, mitä tulee esimerkiksi palkanmaksuun, työsuoritusten valvontaan ja etujen myöntämiseen työ-/palvelusuhteesi aikana.

  Tietojen käsittelyn oikeusperusteet

  Tietojen käsittely on tarpeen kanssasi tekemämme työsopimuksen täytäntöön panemiseksi tai sopimussuhteeseen liittyvien velvoitteiden ja toimenpiteiden suorittamiseksi sekä lakisääteisen velvoitteemme noudattamiseksi.

  Kenelle voimme luovuttaa tietoja?

  Saatamme luovuttaa henkilötietojasi valituille yhteistyökumppaneille, jotka auttavat meitä työsuhteen hallinnassa tai toimittavat meille toimeksiantoihin tai työn suorittamiseen liittyviä palveluja. Näitä liikekumppaneita voivat esimerkiksi olla henkilöstöhallinnon tietojärjestelmästä ja palkkahallinnosta vastaavat tahot. Lisäksi luovutamme henkilötietojasi mm. niille asiakkaille, joiden antamissa toimeksiannoissa työskentelet.

  Lisäksi saatamme luovuttaa henkilötietojasi kolmansille, kun meiltä edellytetään henkilötietojesi luovuttamista tai jakamista lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi, työ- tai palvelusopimuksen ehtojen täyttämiseksi tai oikeuksiemme, omaisuutemme, turvallisuutemme, asiakkaittemme tai muiden tahojen suojelemiseksi.

  Miten pitkään säilytämme tietoja?


  Keräämme henkilötietoja ainoastaan siinä määrin, joka on tarpeen toimintamme mahdollistamiseksi ja velvoitteidemme täyttämiseksi työnantajanasi. Säilytämme tietoja vain tietyn ajan tietojen säilyttämistä koskevia lakeja ja asetuksia noudattaen. Tietojesi säilytysaika riippuu henkilötietojen tyypistä ja niiden käyttötarkoituksesta. Emme säilytä henkilötietojasi tarvetta tai sallittua aikaa pitempään. Pääsääntöisesti säilytämme työntekijöidemme henkilötietoja koko työsuhteen ajan sekä kymmenen vuotta työsuhteen päättymisestä.

  Siirretäänkö tietojasi Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle?

  Emme siirrä mitään työntekijöiden tietoja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
 8. Sinun oikeutesi

  1. Oikeus saada läpinäkyvää informaatiota Sinulla on oikeus saada tietoa siitä, mitä tietoja sinusta kerätään, mihin käyttötarkoituksiin tietojasi käytetään, mikä on tietojen käsittelyn peruste ja kenelle tietojasi luovutetaan.

  2. Oikeus saada pääsy tietoihin Sinulla on oikeus saada tietää, käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, mitä tietoja käsittelemme. Voit siis pyytää omat tietosi henkilörekisteristä.

  Tilaa tietosi S-ryhmän keskeisistä asiakasrekistereistä S-ryhmän verkkolomakkeella >>

  3. Oikeus tietojen oikaisemiseen Mikäli havaitset virheitä tiedoissasi, sinulla on oikeus saada virheelliset tiedot korjattua.

  4. Oikeus tietojen poistamiseen Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus saada tietosi poistettua henkilörekisteristä.

  5. Automatisoidut yksittäispäätökset, kuten profilointi Sinulla on oikeus olla joutumatta automaattisen päätöksenteon ja profiloinnin kohteeksi, jos niin haluat.

  6. Vastustamisoikeus Sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien tietojen käsittelyä, jos henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Sinulla on aina oikeus kieltää suoramarkkinointi.

  7. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus rajoittaa tietojesi käsittelyä esim. jos kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden tai käsittely on lainvastaista, mutta et halua tietojasi poistettavan. Tällöin saamme ainoastaan säilyttää tietojasi.

  8. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen Mikäli käsittelemme tietojasi suostumuksellasi tai sopimuksen perusteella, sinulla on oikeus saada meille toimittamasi tiedot sähköisessä muodossa toimitettavaksi toiselle palveluntarjoajalle.

  9. Oikeus tulla informoiduksi henkilötietojen tietoturvaloukkauksista Me ilmoitamme sinulle viipymättä, mikäli meillä tapahtuisi tietoturvaloukkaus, joka voisi uhata vakavasti sinun yksityiselämääsi. Avustamme myös tietojesi suojaamisessa tarvittaessa.

  10. Oikeus tehdä valitus valvovalle viranomaiselle Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan sinulla on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle siinä jäsenvaltiossa, jossa vakinainen asuinpaikkasi tai työpaikkasi on tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut. Suomessa valvova viranomainen on tietosuojavaltuutettu, www.tietosuoja.fi.

  Miten voit ottaa yhteyttä?

  Tietoa eri S-ryhmän henkilörekistereiden henkilötietojen käsittelystä löydät kunkin S-ryhmän yrityksen eli rekisterinpitäjän omasta tietosuojainformaatiosta. S-ryhmän henkilörekisterit >>

  Tilaat helposti tietosi S-ryhmän keskeisistä asiakasrekistereistä S-ryhmän verkkolomakkeella >>
  S-ryhmän tietosuojavastaava: tietosuojavastaava@sok.fi

  Yleistä informaatiota tietosuojasta löydät valvovan viranomaisen verkkosivuilta: www.tietosuoja.fi